ZWISCHEN KUNST UND PÄDAGOGIK

 

Ech géif mech fréen, wann Dir och kéint derbäi sin!
Ech wënschen Iech nach am Numm vun der ganzer „Equipo Teatro Bus Chile“ schéi Kreschtdeeg an e gudde Rutsch an dat Neit Joer 2017!
léiw Gréiss…..
Diane Catani