Michel Schaack, Eirepresident vun “Niños de la Tierra”

IMG_1044-2

Mir konnten eis et all net virstellen, mä elo ass et sou wäit. De Michel Schaack, eise President a Koordinator huet no 26 Joer d’Presidentschaft vun eiser ONG ofginn. Hien hat dee Schrëtt scho laang ugekënnegt, an dach koum et fir eis iwwerraschend. Dem Mich seng Verdéngschter ëm eis Organisatioun si grouss a säin Asaz fir di benodeelegt Leit a Südmerika e Beispill. An all deene Joeren huet hien eis mat sengem Engagement  ëmmer rëm matgerappt. Mir si frou, dass hien  als Komiteesmember weider am Asaz bleift.

Als Equipe fueren mir lo weider. Matbestëmmung an Transparenz bleiwen eis wichteg. Jidderengem seng Aarbecht zielt. D’Ëmsetze vun de Mënscherechter, ganz besonnesch de Kannerrechter, de Kampf géint d’Aarmut a fir de respektvollen Ëmgang mat der natierlecher Ëmwelt bleiwen eis Prioritéiten. Eis Projeten solle Leit  a Südamerika op nohalteg Manéier zu engem besseren, mënschewierdege Liewen  verhëllefen, “ una vida digna” an dat a gudder Zesummenaarbecht mat eise Partner um Terrain.

Ouni d’ Ënnerstëtzung vu ville Frënn wier eis Aarbecht nët méiglech. Mir sinn iwwerzeegt, dass Dir eis weider um  Wee vun engem solidareschen Handelen begleet.

Claude Schweich

Michel Schaack, Ehrenpräsident von “Niños de la Tierra”

Wir konnten es uns nicht vorstellen, aber nun ist es soweit: Michel Schaack, unser Präsident und Koordinator hat nach 26 Jahren die Präsidentschaft unserer ONG abgegeben. Er hatte diesen Schritt lange im Voraus angekündigt und trotzdem kam er für uns total überraschend. Michels Verdienste um unsere Organisation sind riesig und sein Engagement für die Benachteiligten in Südamerika beispielhaft. In all den Jahren hat uns sein Einsatz immer wieder neu motiviert. Wir freuen uns, ihn als aktives Mitglied weiter in unserer Mitte zu haben.

Unser gut eingespieltes Team macht weiter. Mitbestimmung und Transparenz sind weiterhin wichtige Kriterien unserer Arbeit. Der Einsatz eines  jeden Einzelnen zählt. Der Kampf für die Menschenrechte, insbesondere diejenigen der Kinder, für den respektvollen Umgang mit der natürlichen Umwelt und gegen die Armut bleiben unsere Prioritäten. Unsere Projekte sollen den Leuten in Südamerika auf nachhaltige Weise zu einem besseren, menschenwürdigen Leben verhelfen, “ una vida digna” und das in harmonischer Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen vor Ort.

Ohne die Unterstützung vieler Freunde hierzulande wäre unsere Arbeit nicht möglich. Wir sind überzeugt, dass Sie uns auf dem Weg solidarischen Handelns begleiten.

Claude Schweich

Michel Schaack, Président d’Honneur de Niños de la Tierra

Difficile à imaginer, mais c’est un fait accompli maintenant: Michel Schaack, notre Président et Coordinateur, a cédé la présidence de notre ONG après 26 ans. Il l’avait bien annoncé à l’avance, mais nous avons quand-même été un peu pris au dépourvu. Les mérites de Michel pour notre association sont innombrables et son engagement pour les dépourvus en Amérique Latine exemplaires. Pendant toutes ces années il a réussi à nous motiver à maintes reprises. Nous nous réjouissons  d’autant plus de le savoir membre actif à l’avenir.

Notre équipe bien rodée poursuit la voie de la continuité. La coopération et la transparence resteront  partie intégrante de notre travail. L’engagement de chacun de nous importe: pour la sauvegarde des droits de l’homme, surtout ceux des enfants, pour la conservation de l’environnement et contre la pauvreté. Que nos projets procurent une vie meilleure, plus digne aux gens défavorisés d’Amérique Latine, “ una vida digna”, et cela  d’une façon durable et en accord harmonieux avec nos partenaires sur le terrain.

Nos efforts seraient vains sans le support de tant d’amis et supporters luxembourgeois. Nous sommes convaincus que vous nous accompagnerez le long de notre démarche solidaire.

Claude Schweich