Aktioun Patenschaften fir d’EPA

Hëlleft de Kanner a Jugendlechen vu Viña del Mar am Chile zu enger musikalescher Ausbildung

duerch eng Patenschaft vun 30 €/Mount.

Merci

Den David Hoffmann, Lëtzebuerger Student a Museker, huet 2016 d‘ Décisioun geholl, no senger Première ee Joer an de Chile an d’ “Escuela Popular de Artes” (EPA) an engem aarme Quartier vu Viña del Mar am Chile als Museksproff schaffen ze goen. Am August 2017 huet hien dunn säi Fräiwëllege Joer an der EPA ugefaang. Zäitgläich huet hien “The Marimba Project” lancéiert a Suen gesammelt, fir der EPA eng Marimba ze kafen, en eigentlech ursprénglech südamerikanescht Instrument, wat d‘ Schoul bis dohinn nach net hat. Dank der Ënnerstëtzung vu ganz ville Leit konnt hien domat 2017-2018 ëmmerhin 8 Schüler an dësem Instrument Course ginn.

Den David schreift Enn Juni 2018: An e bësse méi wéi engem Mount geet dës onbeschreiflech Experienz (mäi Fräiwëllege Joer) fir mech op en Enn. Dofir wollt ech nach ee kuerzen Témoignage ginn, fir eventuell Verschiddener vun Iech zu enger Patenschaft ze iwwerzeegen.

Réischt de leschte Weekend hu mir hei an der EPA de “Programa de Derechos a la Educación Artística” lancéiert. An engem Land wou praktesch all ëffentlech Servicer privatiséiert sinn, ass et fir vill Famillen net méiglech, nieft der Schoul nach en Accès zur Musek ze bezuelen. Och an der EPA, wou d’ Aschreiwungskäschten just héich genuch sinn, fir den normalen Fonctionnement ze garantéieren, sinn et der nach vill, déi d’ Suen net zesummen kréien. Mat Ënnerstëtzung aus dem Ausland, Patenschaften, villem gudde Wëllen vun de Proffen an der administrativer Équipe – a säit kuerzem och der Hëllef vum chilenesche Kulturministère – ass et méiglech, méi wei 70% vun de Schüler Stipendien unzebidden.

Ech si stolz, kënnen ze soen, dass ech konnt e Joer mat enger Équipe schaffen, déi fir e minimale Salaire all Dag d‘ Recht op kulturell Bildung verdeedegt. Ech si frou, ze gesinn, datt ech dat, wat ech während 15 Joer zu Lëtzebuerg an op anere Plazen an der Musek geléiert hunn, hei mat 130 Schüler konnt deelen. Fir mech gouf et näischt méi Schéines ze gesinn dëst Joer wéi meng Schüler, déi sech op musikaleschen a sozialem Niveau weiderentwéckelt hunn. Dat ultimatiivt Beispill ass deen immense Grupp vum “Orquesta Latinoamericana”, deen am Hierscht d‘ lescht Joer duerch Däitschland a Lëtzebuerg getourt ass.

D‘ Musek kann enorm vill beweegen, wat am Chile mat Artisten wéi dem Violeta Parra an dem Victor Jara scho méi wéi eng Kéier bewise gouf. D’EPA ass eng Plattform, wou am Moment 130 Schüler Instrumenter, ënnert anerem d’Marimba, kenne léieren. An net nëmmen dat, hinnen gëtt e favorabele Kontext gebueden, wou si sech op allen Niveauen kënnen entwéckelen.

 

CCPL: IBAN LU75 1111 0897 7348 0000 vun Niños de la Tierra
mat dem Vermierk «Patenschaft EPA»

Datenschutzerklärung, Déclaration de Confidentialité

(texte français ci-dessous)

Seit dem 25. Mai 2018 gilt in der Europäischen Union die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Durch sie soll der Bürger besser gegen Missbrauch seiner Daten geschützt werden.

Die Art und Weise wie wir in der Vergangenheit mit den persönlichen Daten unserer Spender umgegangen sind, entsprechen im Großen und Ganzen diesen Richtlinien, müssen jedoch in einigen Punkten nachgebessert werden.

Die personenbezogenen Daten welche wir bei Niños de la Tierra in unserer Datenbank speichern, bekommen wir generell über unsere Spender. Dies sind Name und Adresse sowie Details zur Überweisung. Diese Daten werden von unserem Kassenwart und unserer Sekretärin erhoben. Im Sekretariat werden sie weiter verwendet zwecks Zustellung eines Dankesschreibens, welches ebenfalls als Steuerbescheid dient. In einer letzten Etappe kommen sie in die Redaktion für Öffentlichkeitsarbeit, wo ausschließlich Namen und Adressen zum Versenden unserer Publikationen benutzt werden.

Die Daten unserer langjährigen Abonnenten bleiben in der Datenbank gespeichert und werden für alle Publikationen benutzt. Es besteht aber jederzeit die Möglichkeit, sein Widerrufsrecht geltend zu machen (contact@niti.lu oder Postanschrift des Sekretariats) und seine Daten löschen zu lassen.

Neue Abonnenten bekommen mit der ersten Publikation einen Begleitbrief, in welchem sie davon in Kenntnis gesetzt werden, dass ihre Daten in unsere Datenbank aufgenommen wurden und werden gleichzeitig auf ihr Widerrufsrecht hingewiesen.

Weitergeleitet werden die von uns gesammelten Namen und Adressen nur in 2 Fällen:
– an die Druckerei, welche unsere Publikationen an die Post zum Versenden weitergibt
– an die Familie bzw. Privatperson welche eine Spendenliste eingerichtet hat bei einem Begräbnis, einer Hochzeit usw. damit sie den Spendern zusätzlich zu unserem Dankesschreiben auch noch persönlich danken kann.
In beiden Fällen dürfen die Daten nur einmal zu diesem bestimmten Zweck verwendet werden und müssen umgehend gelöscht werden. Die Betreffenden müssen eine entsprechende Vertraulichkeitserklärung unterschreiben.

Der Vorstand von Niños de la Tierra a.s.b.l.

Depuis le 25 mai 2018 la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) de l’Union Européenne est entrée en vigueur. Elle garantit au citoyen une meilleure protection de ses données personnelles.

Par le passé, nous avons géré la liste des données de nos donateurs en accord avec les principes de la directive RGPD. Une révision est quand même nécessaire pour actualiser quelques détails.

Les données personnelles que nous conservons dans notre banque de données nous parviennent généralement par nos donateurs lors de leur virement. Leurs noms et adresses ainsi que les détails du virement sont recueillis par notre caissier et notre secrétaire. Ce dernier les utilise pour une lettre de remerciement qui sert également comme justification fiscale. Enfin uniquement les noms et adresses sont transmis à notre service publicitaire.

Celui-ci les utilise pour l’envoi de ses publications à nos donateurs fidèles. Tous ces abonnés ont bien sûr à tout moment droit à l’oubli c.à.d. de faire effacer définitivement leurs données de la liste (par email à contact@niti.lu ou à l’adresse postale du secrétariat).

Les nouveaux abonnés qui reçoivent leur première publication sont informés par lettre d’accompagnement de leur droit à l’oubli.

La liste des noms et adresses collectés par nos soins est transmise uniquement :
– à l’imprimerie compétente pour le publipostage de nos publications
– à la famille ou personnes qui ont initié une liste de donations à l’occasion d’un décès, d’un mariage etc. pour leur permettre de remercier les donateurs dans leur propre nom
Dans les deux cas les données doivent être utilisées une seule fois et uniquement aux fins indiquées ; elles doivent être effacées sans délai. Les personnes concernées doivent signer une déclaration de confidentialité afférente.

Le Conseil d’Administration de Niños de la Tierra a.s.b.l.

Neues von TRABAJO DIGNO

Gestern erreichte uns eine Nachricht von Martine Greischer von TRABAJO DIGNO, einem Projekt  von OGBL Solidarité Syndicale, das Niños de la Tierra mit unterstützt:

… mir sinn amgaang, un engem Workshop-Buch zu sozialer an Aarbechtsmaart-Integratioun vun fréieren Heemkanner matzeschaffen, an un enger Studie dozou, déi parallel leeft.
Mir hunn e Gesetzesprojet ausgeschafft, zur Aarbechtserlabnis vu Mannerjähregen, dee mir dëser Deeg an der Chamber hei areechen; an elo grad huet e Kolleeg vu mir säin Documentaire zu Kanneraarbechter vu Cochabamba fäerdeg produzéiert, dee mir probéieren, hei grouss ze weisen, soubal en eraus kënnt.
Ech sëtzen iech den Trailer hei derbäi:

Take Off Documentary Trailer vimeo.com
In Bolivia there are approximately one million working children and youth who are at risk. Take Off is a film about their stories of courage, strength, resilience,…

Am Film gesäit een d’Lorena, wat ech duerch d’Fanni kenne geléiert hunn a wat ech zënter 2012 begleeden an ënnerstëtzen. Et ass him net ëmmer gudd gaang a séngem Liewen, ma hatt huet eng enorm Energie a Liewensfreed, déi hatt ëmmer weider bréngen.
Genau wéi d’Adriana, wat een och am Trailer gesäit. Hatt hunn ech duerch de Fernando – deen de Film gedréint huet – kenne geléiert, an och hatt ënnerstëtzen ech reegleméisseg. Hatt hat en Accident vrun e puer Joer, a sénger Mamm hier Pai geet net ëmmer duer, fir séng Schoul ze bezuelen. Dëst Joer mécht hatt d’Première, duerno geet et gäer op d’Uni. Hatt ass eng immens Persoun…

Martine